([oktober] 1961)

< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Lassie Ekstra Rin-Tin-Tin [Rin Tin Tin] (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1959 series) #5a/1961