Interpresse, 1981 Series
 
Yoko Tsuno #1
Yoko Tsuno #2
Yoko Tsuno #3
Yoko Tsuno #4
Yoko Tsuno #5
Yoko Tsuno #6
Yoko Tsuno #7