Charlton, 1969 Series
 
Ponytail #13
Issue 13
November 1969
Add/replace cover
Ponytail #14
Ponytail #15
Ponytail #16
Ponytail #17
Ponytail #18
Ponytail #19
Issue 19
November 1970
Add/replace cover
Ponytail #20