Marvel, 2004 Series
 
Kabuki #1
Kabuki #1
Kabuki #2
Issue 2
September 2004
Add/replace cover
Kabuki #3
Kabuki #4
Kabuki #4
Kabuki #5
Kabuki #6
Kabuki #7
Kabuki #7
Kabuki #8
Kabuki #8
Kabuki #9
Kabuki #9