Viz, 2000 Series
 
Ranma 1/2 Part Nine #1
Ranma 1/2 Part Nine #2
Ranma 1/2 Part Nine #3
Ranma 1/2 Part Nine #4
Issue 4
September 2000
Add/replace cover
Ranma 1/2 Part Nine #5
Issue 5
October 2000
Add/replace cover
Ranma 1/2 Part Nine #6
Issue 6
November 2000
Add/replace cover
Ranma 1/2 Part Nine #7
Ranma 1/2 Part Nine #8
Issue 8
January 2001
Add/replace cover
Ranma 1/2 Part Nine #9
Issue 9
February 2001
Add/replace cover
Ranma 1/2 Part Nine #10
Ranma 1/2 Part Nine #11