Entity-Parody, 1993 Series
 
Enchanter: Prelude to Apocalypse #1
Enchanter: Prelude to Apocalypse #2
Enchanter: Prelude to Apocalypse #3
Enchanter: Prelude to Apocalypse #4