Gladstone, 1985 Series
 
Disneyland Birthday Party #1