Bonnier Carlsen, 2006 Series
 
Naruto #1
Naruto #2
Naruto #5
Naruto #6
Naruto #7
Naruto #8
Naruto #9
Naruto #11
Naruto #12
Naruto #13
Naruto #14
Naruto #15
Naruto #16
Naruto #17
Naruto #18
Naruto #19
Naruto #20
Naruto #21
Naruto #22
Naruto #23
Naruto #24
Naruto #25
Naruto #26
Naruto #27