Dynamite Entertainment, 2009 Series
 
The Boys: Herogasm #1
The Boys: Herogasm #1
The Boys: Herogasm #1
The Boys: Herogasm #2
The Boys: Herogasm #3
The Boys: Herogasm #4
The Boys: Herogasm #5
The Boys: Herogasm #6