Interpresse, 1981 Series
 
Sammy #1
Sammy #2
Sammy #3
Sammy #4
Sammy #5
Sammy #6
Sammy #7