Ediciones Glénat, 2002 Series
 
Naruto #1
Naruto #2
Naruto #3
Naruto #4
Naruto #5
Naruto #6
Naruto #7
Naruto #8
Naruto #9
Naruto #10
Naruto #11
Naruto #12
Naruto #13
Naruto #14
Naruto #15
Naruto #16
Naruto #17
Naruto #18
Naruto #19
Naruto #20
Naruto #21
Naruto #22
Naruto #23
Naruto #24
Naruto #25
Naruto #26
Naruto #27
Naruto #28
Naruto #29
Naruto #30
Naruto #31
Naruto #32
Naruto #33
Naruto #34
Naruto #35
Naruto #36
Naruto #37
Naruto #38
Naruto #39
Naruto #40
Naruto #41
Naruto #42
Naruto #43
Naruto #44
Naruto #45
Naruto #46
Naruto #47
Naruto #49
Naruto #50
Naruto #51