Carlsen Comics [DE], 1982 Series
 
Yoko Tsuno #1
Yoko Tsuno #2
Yoko Tsuno #3
Yoko Tsuno #4
Yoko Tsuno #5
Yoko Tsuno #6
Yoko Tsuno #7
Yoko Tsuno #8
Yoko Tsuno #9
Yoko Tsuno #10
Yoko Tsuno #11
Yoko Tsuno #12
Yoko Tsuno #13
Yoko Tsuno #14
Yoko Tsuno #15
Yoko Tsuno #16
Yoko Tsuno #17
Yoko Tsuno #18
Yoko Tsuno #19
Yoko Tsuno #20
Yoko Tsuno #21
Yoko Tsuno #22
Yoko Tsuno #23
Yoko Tsuno #24
Yoko Tsuno #25
Yoko Tsuno #26