Panini Brasil, 2002 Series
 
Homem-Aranha #1
Homem-Aranha #2
Homem-Aranha #3
Homem-Aranha #4
Homem-Aranha #5
Homem-Aranha #6
Homem-Aranha #7
Homem-Aranha #8
Homem-Aranha #9
Homem-Aranha #10
Homem-Aranha #11
Homem-Aranha #12
Issue 12
[December] 2002
Add/replace cover
Homem-Aranha #13
Homem-Aranha #14
Homem-Aranha #15
Homem-Aranha #16
Homem-Aranha #17
Homem-Aranha #18
Homem-Aranha #19
Homem-Aranha #20
Homem-Aranha #21
Homem-Aranha #22
Homem-Aranha #23
Homem-Aranha #24
Homem-Aranha #25
Homem-Aranha #26
Homem-Aranha #27
Homem-Aranha #28
Homem-Aranha #29
Homem-Aranha #30
Homem-Aranha #31
Homem-Aranha #32
Homem-Aranha #33
Homem-Aranha #34
Homem-Aranha #35
Homem-Aranha #36
Homem-Aranha #37
Homem-Aranha #38
Homem-Aranha #39
Homem-Aranha #46
Homem-Aranha #53
Homem-Aranha #65
Homem-Aranha #66
Homem-Aranha #67
Homem-Aranha #68
Homem-Aranha #69
Homem-Aranha #70
Homem-Aranha #71
Homem-Aranha #72
Homem-Aranha #73