Panini Brasil, 2004 Series
 
Homem-Aranha Kids #1
Homem-Aranha Kids #2
Homem-Aranha Kids #3
Homem-Aranha Kids #4
Homem-Aranha Kids #5
Homem-Aranha Kids #6
Homem-Aranha Kids #7
Homem-Aranha Kids #8
Homem-Aranha Kids #9