Dark Horse, 1995 Series
 
3x3 Eyes #1
3x3 Eyes #2
3x3 Eyes #3
3x3 Eyes #4
3x3 Eyes #5
3x3 Eyes #6
3x3 Eyes #1 [2nd edition]
3x3 Eyes #2 [2nd edition]
3x3 Eyes #7
3x3 Eyes #8