Egmont, 2010 Series
 
Kalle Anka Extra #1/2010
Kalle Anka Extra #2/2010
Kalle Anka Extra #3/2010
Kalle Anka Extra #4/2010
Issue 4/2010
[3 augusti] 2010
Add/replace cover
Kalle Anka Extra #5/2010
Issue 5/2010
[5 oktober] 2010
Add/replace cover
Kalle Anka Extra #6/2010
Issue 6/2010
[30 November] 2010
Add/replace cover
Kalle Anka Extra #1/2011
Kalle Anka Extra #2/2011
Kalle Anka Extra #3/2011
Kalle Anka Extra #4/2011
Issue 4/2011
[6 september] 2011
Add/replace cover
Kalle Anka Extra #5/2011
Issue 5/2011
[8 november] 2011
Add/replace cover
Kalle Anka Extra #6/2011
Kalle Anka Extra #1/2012
Kalle Anka Extra #2/2012
Kalle Anka Extra #3/2012
Kalle Anka Extra #4/2012
Kalle Anka Extra #5/2012
Kalle Anka Extra #6/2012
Kalle Anka Extra #1/2013