Crusade Comics, 1997 Series
 
Shi: Rekishi #1
Shi: Rekishi #2