Verotik, 2001 Series
 
Venus Domina vs. Akuma-She #[nn]