Dynamite Entertainment, 2010 Series
 
Kato #1
Kato #1
Kato #1
Kato #1
Kato #1
Kato #1
Kato #1
Kato #1
Kato #1
Kato #2
Kato #2
Kato #2
Kato #2
Kato #2
Kato #3
Kato #3
Kato #3
Kato #3
Kato #3
Kato #4
Kato #4
Kato #4
Kato #4
Kato #5
Issue 5
[November] 2010
Add/replace cover
Kato #5
Issue 5
[November] 2010
Add/replace cover
Kato #5
Kato #5
Kato #6
Issue 6
[December] 2010
Add/replace cover
Kato #6
Issue 6
[December] 2010
Add/replace cover
Kato #6
Kato #7
Issue 7
[January] 2011
Add/replace cover
Kato #7
Issue 7
[January] 2011
Add/replace cover
Kato #7
Kato #8
Issue 8
[February] 2011
Add/replace cover
Kato #8
Issue 8
[February] 2011
Add/replace cover
Kato #8
Kato #9
Issue 9
[April] 2011
Add/replace cover
Kato #9
Issue 9
[April] 2011
Add/replace cover
Kato #9
Kato #10
Kato #11
Kato #12
Issue 12
[September] 2011
Add/replace cover
Kato #13
Issue 13
[September] 2011
Add/replace cover
Kato #14
Issue 14
[October] 2011
Add/replace cover