Panini France, 1997 Series
 
Hulk #30
Hulk #31
Hulk #32
Hulk #33
Hulk #34
Hulk #35
Hulk #36
Hulk #37
Hulk #38
Hulk #39
Hulk #40
Hulk #41
Hulk #42
Hulk #43
Hulk #44
Hulk #45
Hulk #46