Dynamite Entertainment, 2009 Series
 
Athena #1
Issue 1
[September] 2009
Add/replace cover
Athena #1
Issue 1
[September] 2009
Add/replace cover
Athena #1
Issue 1
[September] 2009
Add/replace cover
Athena #1
Issue 1
[September] 2009
Add/replace cover
Athena #2
Issue 2
[November] 2009
Add/replace cover
Athena #2
Issue 2
[November] 2009
Add/replace cover
Athena #3
Issue 3
[December] 2009
Add/replace cover
Athena #3
Issue 3
[December] 2009
Add/replace cover
Athena #3
Issue 3
[December] 2009
Add/replace cover
Athena #4
Issue 4
[January] 2010
Add/replace cover
Athena #4