Novedi, 1981 Series
 
Yalek #[3]
Yalek #4
Yalek #5
Yalek #6
Yalek #7
Yalek #8
Yalek #9