Topps, 1998 Series
 
Xena: Warrior Princess: The Orpheus Trilogy #1
Xena: Warrior Princess: The Orpheus Trilogy #1
Xena: Warrior Princess: The Orpheus Trilogy #2
Xena: Warrior Princess: The Orpheus Trilogy #3
Xena: Warrior Princess: The Orpheus Trilogy #3