Name:

    Simon Furman Type: Common Alternative Name
    Given name: Simon Family name: Furman

Other Names:

  1. Chris Francis Type: Pen Name
  2. Simon Christopher Francis Furman Type: Name at Birth
    Given name: Simon Christopher Francis Family name: Furman

Signatures:

  1. Simon Furman