Name:

    Anton Quintana Type: Pen Name

Other Names:

  1. Anton Kuyten Type: Common Alternative Name
    Given name: Anton Family name: Kuyten
  2. Anton Adolf Kuyten Type: Name at Birth
    Given name: Anton Adolf Family name: Kuyten
  3. Quint Type: Pen Name