Name:

    Ray Galton Type: Common Alternative Name
    Given name: Raymond Percy Family name: Galton