Sample Scan:


Name:

    Don Rico Type: Common Alternative Name
    Given name: Don Family name: Rico

Other Names:

  1. N. Korok Type: Pen Name
  2. Joseph Milton Type: Pen Name
  3. Donna Richards Type: Pen Name
  4. Dan Rico Type: Pen Name
  5. Donato Francisco Rico II Type: Name at Birth
    Given name: Donato Francisco II Family name: Rico
  6. Donella St. Michaels Type: Pen Name

Signatures:

  1. D. R. [generic]
  2. Don Rico
  3. Don Rico [generic]
  4. Rico [generic]

Awards:

  1. 1976: Inkpot Award - [no name]