Name:

    Felix Salten Type: Pen Name

Other Names:

  1. Siegmund Salzmann Type: Name at Birth
    Given name: Siegmund Family name: Salzmann