Name:

  John Beatty Type: Common Alternative Name
  Given name: John Family name: Beatty

Other Names:

 1. J. Beatty Type: None
 2. John R. Beatty Type: Common Alternative Name
  Given name: John R. Family name: Beatty

Signatures:

 1. B [generic]
 2. Beatty [generic]
 3. BEATTY
 4. Big 'J' [generic]
 5. JB [generic]
 6. John Beatty
 7. John Beatty [generic]
 8. John Beatty [Y crosses Ts]

Art Influences:

Influences by John Beatty (b. 1961) were stated by:
 1. Mark McKenna (b. 1957)