Name:

    John Smith Type: Common Alternative Name
    Given name: John Family name: Smith

Other Names:

  1. The Grim Brothers Type: Pen Name
  2. Johnny Mondo Type: Pen Name
  3. J. Smith Type: Common Alternative Name

Signatures:

  1. John [generic]