Names:

  1. Patti Enders Type: Pen Name
  2. Wyatt Gwyon Type: Pen Name
  3. Martin Joseph Type: Given (birth)
  4. Pasko Type: Family
  5. Martin Pasko Type: GCD Official (type is deprecated)
  6. Marty Pasko Type: Pen Name
  7. Мартин Паско Type: None

Awards:

  1. 2013: Inkpot Award - [no name]