Name:

    Matt Fox Type: Common Alternative Name

Other Names:

  1. Matthew Fox Type: Name at Birth
    Given name: Matthew Family name: Fox

Signatures:

  1. Fox [generic]
  2. Matt Fox [generic]

Art Influences:

Matt Fox (b. 1906) stated influences by:
  1. Alex Raymond (b. 1909)