(Janeiro 12, 1946)

O Cruzeiro, 1940 Series
< Previous Issue |
| Next Issue >