Walter Simonson : Best Script

Award:
Premios Haxtur (Haxtur Awards)
Award Name:
Best Script
Award Year:
1986
Notes:
Won for Thor: La Saga de Sutur [Thor: The Sutur Sata]