Charlton, 1959 Series
 
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #1
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #2
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #2 [Bluebird]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #3
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #4
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #5
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #6
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #7 [Blue Bird Shoes]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #7 [R & S Shoe Store]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #7 [Schiff's Shoes]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #8 [R & S Shoe Store]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #8 [Schiff's Shoes]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #9
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #9 [Schiff's]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #10
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #11 [Big Shoe Store]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #11 [Schiff's Shoes]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #11 [Edwards]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #14 [Big Shoe Store]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #14 [R & S Shoe Store]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #14 [Schiff's Shoes]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #15
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #16
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #16 [Big]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #16 [Bluebird]
Cover for Li'l Genius (Charlton, 1959 series) #17