Jår'galæd'dji, 1987 Series
 
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #3/1987 (42)
Issue #3/1987 (42)
golggotmánu 13. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #4/1987 (43)
Issue #4/1987 (43)
golggotmánu 20. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #5/1987 (44)
Issue #5/1987 (44)
golggotmánu 27. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #6/1987 (45)
Issue #6/1987 (45)
skábmamánu 3. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #7/1987 (46)
Issue #7/1987 (46)
skábmamánu 10. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #8/1987 (47)
Issue #8/1987 (47)
skábmamánu 17. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #9/1987 (48)
Issue #9/1987 (48)
skábmamánu 24. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #10/1987 (49)
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #11/1987 (50)
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #12/1987 (51)
Issue #12/1987 (51)
juovlamánu 15. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #13/1987 (52)
Issue #13/1987 (52)
juovlamánu 22. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #14/1987 (53)
Issue #14/1987 (53)
juovlamánu 29. 1987
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #15/1988 (1)
Issue #15/1988 (1)
oddajagemánu 5. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #16/1988 (2)
Issue #16/1988 (2)
oddajagemánu 12. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #16/1988
Issue #16/1988
cuoŋománu 19. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #17/1988
Issue #17/1988
cuoŋománu 26. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #18/1988
Issue #18/1988
miessemánu 3. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #19/1988
Issue #19/1988
miessemánu 10. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #20/1988
Issue #20/1988
miessemánu 16. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #21/1988
Issue #21/1988
miessemánu 24. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #22/1988
Issue #22/1988
miessemánu 31. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #23/1988
Issue #23/1988
geassemánu 7. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #24/1988
Issue #24/1988
geassemánu 14. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #25/1988
Issue #25/1988
geassemánu 21. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #26/1988
Issue #26/1988
geassemánu 28. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #27/1988
Issue #27/1988
suoidnemánu 5. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #28/1988
Issue #28/1988
suoidnemánu 12. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #29/1988
Issue #29/1988
suoidnemánu 19. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #30/1988
Issue #30/1988
suoidnemánu 26. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #31/1988
Issue #31/1988
borgemánu 2. 1988
Add/replace cover
Cover for Vulle Vuojaš (Jår'galæd'dji, 1987 series) #32/1988
Issue #32/1988
borgemánu 9. 1988
Add/replace cover