Epsilon, 2002 Series
 
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #8 - Der Meridian von Posidonia
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #9 - Der Kampf der Frauen
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #11 - Die Unzähmbaren
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #12 - Ianesch-Handra
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #13 - Der Schrei des Propheten
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #17 - Satans Garten
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #18 - Wütende Venus
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #23 - Das Kuschelschwein
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #24 - Die gefangene Seele
Cover for Aria (Epsilon, 2002 series) #25 - Florina