Centaur, 1941 Series
 
Cover for Khaki Komics (Centaur, 1941 series) #[nn]